Skovshoved Havn/KDY DS-37

Skovshoved Havn/Laser

Monday
1
2
3
4
17.00    
18.00    
19.00    
20.00    
21.00    
Tuesday
1
2
3
4
17.00    
18.00    
19.00    
20.00    
21.00    
Wednesday
1
2
3
4
17.00    
18.00    
19.00    
20.00    
21.00    
Thursday
1
2
3
4
17.00    
18.00    
19.00    
20.00    
21.00    
Friday
1
2
3
4
17.00    
18.00    
19.00    
20.00    
21.00    
Saturday
1
2
3
4
17.00    
18.00    
19.00    
20.00    
21.00    
Sunday
1
2
3
4
17.00    
18.00    
19.00    
20.00    
21.00    

Skovshoved Havn/Theoretical Courses

Monday
1
17.00 
Tuesday
1
17.00 
Wednesday
1
17.00 
Thursday
1
17.00 
Friday
1
17.00 

Skovshoved Havn/X-79

Monday
1
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Tuesday
1
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Wednesday
1
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Thursday
1
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Friday
1
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Saturday
1
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Sunday
1
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 

Skovshoved Havn/Yngling

Monday
1
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Tuesday
1
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Wednesday
1
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Thursday
1
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Friday
1
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Saturday
1
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Sunday
1
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
Hold i dag