Handelsbetingelser


 
Virksomhedsoplysninger
Organisationens juridiske navn: DTU Sailing
Selskabsform: Forening
CVR : 38651862
Officiel e-mail adresse: chairman@dtusailing.dk
Officiel web-adresse:https://dtusailing.dk/

 1. Pris og betaling
  1. Det er en forudsætning for medlemskab af organisationen, at du tilmelder dig betaling via betalingskort, som er godkendt af organisationen og dennes leverandører.
  2. organisationen benytter DIBS A/S, som er godkendt af NETS A/S til alle transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.
  3. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du organisationens vilkår.
  4. Du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte organisationen og eventuelt melde dig ud, se nærmere herom andetsteds på siden eller kontakt organisationen ved tvivl.
  5. Når du køber varer eller ydelser af organisationen via hjemmesiden, trækkes betaling med Dankort og Visa/Dankort af Nets A/S. Ved betaling med Mastercard med flere trækkes betaling af Swedbank eller Teller. Betalinger håndteres krypteret af DIBS A/S.
  6. Når du anvender hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra organisationen, accepterer du, at organisationen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i handelsbetingelserne.
  7. organisationen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.
  8. På hjemmesiden kan der som udgangspunkt betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort i nogle tilfælde kan der ligeledes anvendes Mastercard med flere. Dette vil dog fremgå tydeligt flere steder på hjemmesiden.
  9. Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen
  10. organisationen benytter DIBS A/S som betalingsgateway. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og betalingskort indløser. Læs mere på dibs.dk om sikkerheden ved online betaling.
  11. Alle priser nævnt på hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt

 2. Løbende/automatisk træk
  1. Ved løbende/automatisk træk skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at organisationen fremover må trække betalinger fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab, eller melder dig ud af organisationen.
  2. Beløbet du skal betale for medlemskabet af organisationen, trækkes automatisk via dit betalingskort.
  3. Du kan senest 10 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
  4. Ved løbende/automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos organisationen, men hos DIBS A/S.
  5. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender organisationen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingent betalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.
  6. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i organisationens Klubmodul og rette dette.
  7. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på organisationens Klubmodul som beskrevet ovenfor.

 3. Fortrydelsesret
  1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelse o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12") . I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte organisationen, som leverer ydelsen, op til 14 dage efter købet har fundet sted i så fald.
  2. Har du købt en vare i webshoppen har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til den organisation, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 4. Ansvarsfraskrivelse
  1. Klubmodul ApS og nærværende organisation, sportsklub eller organisation er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
  2. Klubmodul ApS og nærværende organisation kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af hjemmesiden eller Klubmodul.
  3. Der tages forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
  4. Klubmodul ApS og nærværende organisation indestår ikke for, at hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
  5. Selvom man tilstræber at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og nærværende organisation kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul ApS og nærværende organisation forpligter sig ikke til at opdatere materialet.
  6. Klubmodul ApS og nærværende organisation er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
  7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul ApS og nærværende organisation.
  8. Klubmodul ApS og nærværende organisation påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vore leverandørers ydelser på hjemmesiden.
  9. Hvis du ønsker at reklamere på en ydelse eller service, skal du kontakte os.
  10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på hjemmesiden. Medmindre Klubmodul ApS eller nærværende organisation ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ApS og nærværende organisation ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

 5. Kundeservice
  1. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte os ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det eventuelle telefonnummer, der er anført på hjemmesiden.
  2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil forsøge at hjælpe dig
  3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.
  4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.
  5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en vi har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte os som beskrevet ovenfor.

 6. Force majeure
  1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
  2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
  3. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
  4. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
  5. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
  6. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
  7. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
  8. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
  9. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.


STANDARDVEDTÆGTER

(De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse)

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

 

Vedtægter for DTU Sejlsport

 

 

§ 1 Klubbens navn og hjemsted

 

stk. 1. Klubbens navn er DTU Sejlsport

stk. 2. Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Lyngby, i Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 2 Klubbens formål

 

stk. 1. Klubbens formål er at skabe interesse for sejlsport og at tilbyde træningsfacilite­ter og fornøden instruktion fortrinsvis til ansatte og studerende på DTU.

§ 3 Medlemsskab af organisationer

 

stk. 1. Klubben er medlem af DTU Sport, og undergivet DTU Sports vedtægter og be­stemmelser for idrætsudøvelse på DTU, men for­eningen er en selv­stæn­dig juri­disk enhed, der er økonomisk selv­stæn­dig. DTU Sport hæfter ikke for klubbernes forplig­telser.

stk. 2. Herudover er klubben medlem af Dansk Sejlunion (DS), og underlagt dennes love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer

 

stk. 1. Som medlem kan klubben optage ansatte og studerende på hele DTU, jfr.§ 2, ansatte og 
studerende på DTU under orlov, ph.d.-studerende på DTU, samt personer, der er fratrådt eller 
dimitteret fra DTU. 

stk. 2. Klubben kan endvidere optage andre som medlem af foreningen og lade dem benytte DTU's idræts­facili­teter, dog under forudsætning af, at ovenstående har fortrinsret og tilstræbes at udgøre minimum 50 % af klubbens medlemmer

stk. 3. Klubben kan have passive medlemmer. Generalforsamlingen eller bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for passive medlemmers rettigheder, kontingentbetaling og lign.

stk. 4. Indmeldelse kan ske til et medlem af bestyrel­sen, og er gyldig fra betalingstidspunktet til betalingsperiodens udløb. Bestyrelsen kan til enhver tid stoppe for tilgang af nye medlemmer. 

stk. 5. Klubbens medlemmer er medlem af foreningen DTU Sport. Foreningen skal hvert år give DTU Sport en medlemsliste med navn, alder, adresse, mailadresse og tilknytning til DTU for hvert enkelt medlem.

stk.6. Ethvert medlem, der optages i DTU Sejlsport, forpligter sig til at overholde foreningens vedtægter og reglement.

 

§ 5 Kontingent

stk. 1. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære general­forsamling.

stk. 2. DTU Sport har adgang til med virkning fra et efterfølgende år at kræ­ve, at stør­relsen af 
 foreningens kontingent fore­læg­ges for og godkendes af DTU Sports bestyrelse.

stk. 3. Kontingent opkræves helårsvis forud. (Til betaling 1. januar)

stk. 4. Optages et medlem efter 1. August, betales nedsat kontingent for indeværende år. 

§ 6 Udmeldelse - eksklusion

stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

stk. 2. Når et medlem er i kontingen­trestance udover 3 måneder, kan be­styrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel eksklu­dere vedkommende.

stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før ved­kommende har betalt sin gæld til hertil.

stk. 4. I øvrigt kan bestyrelsen med omgående virkning ekskludere et med­lem, når særli­ge forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrel­sens med­lemmer har stemt for eksklusio­nen. Vedkommende skal, inden bestyrel­sen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalfor­samling. I alle tilfælde, hvor en eks­klusion skal behandles på en generalfor­samling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 4 døgn, før generalforsam­lingen afholdes, lige­som vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et sær­skilt punkt på dags­ordenen.

stk. 5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens ved­tægter, jfr. § 15.

stk. 6. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslut­ning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræ­ves samme majoritet som ved be­slutning om eksklusion.

 

 

§ 7 Ordinær generalforsamling

stk. 1. Generalforsamlingen er med de ind­skrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, jfr. bl.a. 
 § 3, den høje­ste myndighed i alle klubbens an­liggen­der.

 

stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år inden udgan­gen af marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved interne opslag og/eller ved skriftlig meddelelse til medlemmer­ne.

stk. 3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afhol­delse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til ved­tagelse, skal være bestyrelsen i hæn­de senest 14 dage før generalforsam­lingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen.

stk. 4. Stemmeret har alle aktive med­lemmer over 18 år, der har været med­lem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent­­restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære general­forsamling skal normalt omfatte følgende punk­ter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det for­løbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og budget for det kommen­de år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent, jfr. § 5.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af den øvrige bestyrelse (1-5 medlemmer).

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor.

11. Valg af udvalg.

12. Eventuelt

 

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.

stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrel­sen, til at lede forhandlingerne.

stk. 2. Generalforsamlingens beslutnin­ger træf­fes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, § 15 og 
 § 16. Dirigenten be­stem­mer afstemningsmåden. Dog skal på be­gæring fra 3 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle af­stem­ninger om eksklusion skal foregå skrift­ligt.

stk. 3. Generalforsamlingens beslutnin­ger ind­føres i en protokol, hvori også et referat af for­handlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 10 Ekstraordinær Ge­neralforsamling

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af med­lemmerne, eller formanden for DTU Sport, skriftligt stiller krav til be­styrelsen herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen af­holdes senest én måned efter, at be­gæringen er frem­sat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behand­let.

stk. 2. Om indkaldelsesmåde og udsen­delse af dagsorden gælder bestemmelser­ne i § 7.

§ 11 Bestyrelsen

stk. 1. Bestyrelsen er klubbens overordnede ledelse og repræsenterer klubben i alle for­hold. 

stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, samt yderligere 1-5 medlem­mer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

stk. 3. Formanden og kassereren vælges ved en særlig afstemning. Alle bestyrel­sens med­lemmer vælges ved simpelt stemmeflertal. Genvalg kan finde sted.

stk. 4. Klubben skal arbejde aktivt for at en overvejende del af bestyrelsen består af medlemmer med DTU-tilknytning (defineret som nuværende eller tidligere ansatte og studerende, institutioner eller virksomheder der bor på eller har sin daglige gang på det enkelte campus samt relevante samarbejdspartnere).

stk. 5. Bestyrelsen skal samarbejde med DTU Sport jfr. gældende samarbejdsaftale.

 

 

§ 12 Bestyrelsens konstituering - teg­ningsret

 

stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest på et bestyrelsesmøde - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. Medmindre 1 medlem til repræsentant for DTU Sport ifølge klubbens vedtægter vælges til generalforsamlingen, udpeger bestyrelsen 1 med­lem. Repræsentantskabet skal repræsenteres med 2 medlemmer - formanden som det ene er født medlem af repræsen­tantskabet.

stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forret­ningsorden.

stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlem­mer, her­iblandt formanden, er til stede, jfr. dog § 6 stk. 4. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stem­melighed er formandens stemme af­gørende.

stk. 4. I formandens fravær indtræder næstfor­manden i hans sted, såfremt en sådan er udpeget.

stk. 5. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

stk. 6. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves un­der­skrift af såvel formanden som kas­sereren. Ved mindre økonomiske dis­positioner kræves dog kun underskrift af enten formanden eller kassereren.

stk. 7. DTU Sport skal under­rettes om klubbens bestyrelse med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

 

stk. 8. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden og kassereren i foreningen.

 

§ 13 Regnskab og budget

stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalen­der­året.

stk. 2. Bestyrelsen skal inden udgangen af februar måned afgive driftsregn­skab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. december til revisor.

stk. 3. Driftsregnskab og status fore­lægges den ordinære generalforsamling til godken­delse og skal være forsynet med revisors påtegning. Samtidig fore­lægger bestyrelsen generalforsamlingen et budget for det kommende år til god­kendelse. 

stk. 3.a. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

stk. 4. ­ Drifts­regn­skab og status for det for­løb­ne år samt budget for det kom­mende år skal efter general­forsam­lingens god­ken­delse sendes til DTU Sport inden udgangen af april (sammen med medlemsliste og referat fra generalforsamlingen). DTU Sport har adgang til med virkning for det efter­følgende regnskabsår at kræ­ve, at budget og regn­skab skal godkendes af DTU Sport.

 

stk. 5. DTU Sport har ejendomsret til redskaber og udstyr m.v., som er stillet til rådighed af DTU Sport, med mindre der i det konkrete tilfælde er taget bestem­melse om det modsatte.

§ 14 Revision

stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en ekstern revisor. Revi­soren skal hvert år inden den årlige generalforsamling gennemgå det sam­lede regnskab, og påse at be­hold­ningerne er til stede. Drifts­regn­skab og status for­synes med en påteg­ning. Revi­soren har til enhver tid adgang til at efterse regn­skab og be­hold­ninger.

stk. 2. DTU Sport har adgang til for egen regning at iværksætte en eks­traor­dinær revision af klubbernes regn­skabs­førelse, hvis der skønnes at være behov herfor.

§ 15 Vedtægtsændringer

stk. 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for for­slaget. 

stk. 2. Vedtægter og vedtægtsændringer skal dog godkendes af DTU Sport, inden de kan træde i kraft. Dog kan mindre vedtægtsændringer, der klart kun er af lokal be­tydning for klubben og som ikke er af principiel eller generel karakter, vedtages uden sådan godkendelse under forudsætning af, at klubben umiddelbart efter vedtagelsen orienterer DTU Sport herom ved en kopi af ændringen.

 

§ 16 Klubbens opløsning

stk.1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig ind­kaldt ekstraordinær generalfor­samling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forsla­get. Opnås et sådant flertal på en ge­neral­forsamling, der ikke er beslutnings­dygtig, indkaldes til en ny generalfor­samling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.

stk. 2. I tilfælde af klubbens opløs­ning til­falder klubbens formue og aktiver DTU Sport.

12/11-14

 

26/11-14

 § 17 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den ................... og er vedtaget på en generalforsamling den ....................

Underskrevet af klubbens bestyrelse

Lyngby, den …………………..

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________ ________________________ __________________________

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________ ________________________ __________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Godkendt af DTU Sport 

Lyngby, den ………………….

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________ ________________________ __________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________ ________________________ __________________________

Hold i dag

Instagram